(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Obsługa BHP

Kursy

Stały nadzór BHP

Bardzo wygodnym i kompleksowym rozwiązaniem jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

W ramach świadczenia stałych usług na rzecz zakładów pracy 
Firma PRO-EDU proponuje:

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
 • pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
 • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
 • udział w wykonywaniu badań środowiskowych
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji oceny ryzyka zawodowego

Wszystkim zainteresowanym proponujemy bezpośrednie spotkanie z przedstawicielem naszej firmy w celu zapoznania się z Państwa oczekiwaniami i ustalenia sposobu organizacji służby.