(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Administracyjno-biurowe

Kursy

Kurs - ABC przedsiębiorczości / własna firma

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie jest dedykowane osobom, które planują założenie własnej działalności gospodarczej lub/i chcą poszerzyć wiedzę z zakresu przedsiębiorczości
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8-20 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: prowadzimy szkolenia w trzech wymiarach godzinowych: 30h, 50h, 80h (w zależności od potrzeb zamawiającego)

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę teoretyczną niezbędną do samodzielnego założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach konkurencji rynkowej. Wykształcenie umiejętności praktycznych związanych z rejestrowaniem i prowadzeniem działalności, budowanie kreatywnych postaw oraz motywacji do rozpoczęcia działalności gospodarczej, przedstawienie ogólnej charakterystyki zjawisk ekonomicznych zachodzących na rynku, pokazanie istoty i zasad funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa, zapoznanie z wybranymi aspektami działalności gospodarczej – zasady rozliczeń z ZUS i US, marketing i promocja firmy, prawo pracy. Ponad to szkolenie ma pokazać szanse i zagrożenia wynikające z samozatrudnienia oraz zwiększenia zainteresowania do kontynuacji kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

Program szkolenia:

 • Charakterystyka działalności gospodarczej
 • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
 • Podatek od towarów i usług
 • Przypadki obowiązku uzyskania koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej
 • Prowadzenie „Podatkowej księgi przychodów i rozchodów”
 • Deklaracje podatkowe
 • Biznesplan (cel, założenia, struktura i funkcje biznesplanu) – opracowanie biznesplanu (konsultacje)
 • Doradztwo biznesowe – indywidualne
 • Wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii i marketingu, analiza rynku
 • Rozliczenia z tytułu ubezpieczeń , w tym ZUS
 • Negocjacje w biznesie

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Komputer w firmie”
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności.

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT