(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Administracyjno-biurowe

Kursy

Kurs pracownika administracyjno-biurowego

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • Adresaci szkolenia: szkolenie dedykowane jest osobom pragnących podjąć pracę na stanowiskach biurowych w firmach krajowych i międzynarodowych, wymagających sporządzania korespondencji biurowej oraz obsługi komputera, Osoby posiadające predyspozycje do pracy z ludźmi, zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu profesjonalnej obsługi biura bądź sekretariatu
 • Miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego, • Liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8-15 osobowych,
 • Termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • Ilość godzin zajęć: 120 godzin

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania pracą biurową. Wykłady i ćwiczenia kursu prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych, uzupełniane materiałami księgowymi (druki, dowody księgowe). Każdy uczestnik kursu ma do swojej dyspozycji stanowisko komputerowe wyposażone w materiały i narzędzia oferowane na kursie. Pracujemy na autorskich programach nauczania. Tematy przedstawiane przez wykładowców na zajęciach są przygotowane i prezentowane tak, aby każdy słuchacz mógł na zajęciach lub w domu samodzielnie wykonać ćwiczenia związane z wykładanym tematem

Program szkolenia:

 • Organizacja pracy biurowej
 • Przepływ informacji w zarządzaniu biurem,
 • Zasady efektywnej komunikacji
 • Organizacja i zarządzanie
 • Kultura zawodu
 • Zagadnienia prawne
 • Obsługa urządzeń biurowych i komputera

W ramach szkolenia zapewniamy:

Materiały szkoleniowe i piśmiennicze,

Sprzęt szkoleniowy.

Serwis kawowy,

Inne – na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne).

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT