(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Administracyjno-biurowe

Kursy

Kurs - Profesjonalna obsługa biura – Pracownik kancelaryjny

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest do osób, pragnących pracować na stanowiskach biurowych wymagających znajomości elementów kadr i płac oraz księgowości.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 15 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 90

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wyposażenie każdego z uczestników kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego. Zwrócenie uwagi uczestnikom kursu na poczucie odpowiedzialności za podawaną i przyjmowaną informację.

Program szkolenia:

 • Organizacja pracy biura i planowanie
 • Przepływ informacji w zarządzaniu biurem
 • Księgowość Małych i średnich firm
 • Kadry i płace
 • Zagadnienia prawne
 • Przepisy ppoż. i BHP
 • Zajęcia komputerowe: PŁATNIK
 • Komunikacja interpersonalna w firmie
 • Profesjonalna obsługa klienta i gościa firmy

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Komputer w firmie”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT