(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kelner

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs skierowany jest do osób które chcą poszerzyć swoje zdobyte już zdolności, jak i nowicjuszy, pragnących poznać i zagłębić się w kelnerskie zagadnienia. Szkolenie wprowadza od podstaw w kwestie kelnerskie, aż do uzyskania fachowej i rzetelnej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 15 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: prowadzimy szkolenie w wymiarze godzinowym: 90 h

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w restauracjach na stanowisku kelnera, a zawodowym kelnerom pozwoli udoskonalić wcześniej nabyte umiejętności.

Program szkolenia:

 • Zawód kelner
 • Przygotowanie stanowiska pracy
 • Obsługa Gości restauracyjnych
 • Style obsługi
 • Prezentacja zastawy stołowej
 • Profesjonalne nakrywanie do stołu/ bielizna stołowa
 • Technika noszenia naczyń
 • Techniki noszenia tac
 • Organizacja i techniki obsługi przy serwowaniu posiłków
 • Techniki podawania napojów bezalkoholowych
 • Techniki podawania napojów alkoholowych
 • Dobór alkoholi do potraw
 • Zbieranie zastawy stołowej po konsumpcji
 • Organizacja przyjęć okolicznościowych
 • Systemy rozliczeń kelnerskich
 • Sprzedaż sugestywna
 • Zachowanie w sytuacjach problematycznych, np.: skargi klientów
 • Aktywne poszukiwanie pracy CV/ rozmowa kwalifikacyjna

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Barman”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT