(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kurs kucharza małej gastronomii

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które chcą nabyć i udokumentować kwalifikacje niezbędne dla profesjonalnego wykonywania czynności prowadzenia małej gastronomii.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 12 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 180 h

Cel szkolenia:

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu surowców gastronomicznych, przygotowania stanowiska pracy, obróbki wstępnej surowców, technik sporządzania zup oraz dań podstawowych, sporządzania przekąsek i deserów, ekspedycji wyrobów kulinarnych oraz minimum sanitarnego.

Program szkolenia:

 • Towaroznawstwo
 • Surowce gastronomiczne
 • Maszyny i urządzenia gastronomiczne zasady obsługi
 • Systemy zabezpieczenia jakości potraw
 • Obróbka wstępna
 • Techniki sporządzania półproduktów i potraw
 • Podstawy dietetyki • Zasady układania jadłospisów i przeliczania receptur
 • Zasady żywienia
 • Ciasta, desery i napoje technologia i wykonanie
 • Zasady obsługi konsumenta w małej gastronomii i organizacja pracy
 • Zasady porcjowania i dekorowania potraw
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie gastronomicznym oraz pomoc w nagłych wypadkach
 • Przygotowanie produktów i zestawów do egzaminu wewnętrznego
 • Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) i Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP)
 • Wdrażanie systemu HACCP w gastronomii

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Barman”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT