(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kurs - Komputerowa obsługa sprzedaży i magazynu

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie adresowane jest do osób, które chcą zdobyć nowe umiejętności oraz poszerzyć dotychczasową wiedzę z zakresu stosowanie technologii informatycznych w sprzedaży.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 15 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 60 h

Cel szkolenia:

Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania technologii informatycznych w prowadzeniu elektronicznej ewidencji sprzedaży i obsługi magazynów.

Program szkolenia:

 • Obsługa komputera (program komputerowego zarządzania magazynem i sprzedażą)
 • Komputerowe zarządzanie obrotem (wprowadzanie dokumentów zakupu do magazynu, kartoteka magazynowa, wprowadzanie i modyfikacja informacji o towarze, sprzedaż towarów z magazynu, planowanie zapasów, rodzaje dokumentów)
 • Symfonia HANDEL

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Magazynier”
 • Moduł: „Sprzedawca/kasjer”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT