(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kurs magazyniera

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie adresowane jest do osób, które pracują na stanowisku magazyniera, chcące poszerzyć swoje kwalifikacje, umiejętności i ugruntować swoją, zdobytą już wiedzę. Jest ono również przeznaczone dla nowicjuszy, którzy są zainteresowani tą tematyką, chcą przygotować się do zawodu magazyniera w sposób profesjonalny i kompleksowy.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 15 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 53 h

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy na stanowisku magazyniera. W trakcie szkolenia będzie można zdobyć umiejętności z zakresu organizacji i logistyki prac magazynowych oraz łańcucha dostaw. Uczestnicy przysposobią kompleksową wiedzę, dzięki której w profesjonalny sposób będą zarządzać magazynem oraz ugruntują już posiadane umiejętności.

Program szkolenia:

 • Przepisy i normy obowiązujące w magazynach
 • Prawa i obowiązki
 • Organizacja prac magazynowych
 • Logistyka prac magazynowych
 • Łańcuch dostaw
 • Zagospodarowanie magazynu
 • Innowacyjne technologie magazynowania
 • Prowadzenie dokumentacji
 • Wydawanie towarów z magazynu
 • Zapasy magazynowe • Gospodarka zapasami
 • Ewidencja zapasów
 • Towaroznawstwo
 • Znakowanie, identyfikacja ładunków magazynowych
 • Inwentaryzacja w magazynie
 • Postępowanie w przypadku różnic inwentaryzacyjnych
 • Przepisy BHP i p. poż.
 • Praca z programem Symfonia

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Komputerowa obsługa sprzedaży”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT