(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kurs obsługi terminali płatniczych

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie kierowane jest do wszystkich osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć wiedzę z zakresu praktycznych umiejętności obsługi portali płatniczych i obsługi klienata.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 6- 10 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 30 h

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej, a przede wszystkim praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku handlowym. Założeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu podstawowych czynności wykonywanych przez każdego sprzedawcę, fakturowania, raportów i rozliczeń kasowych, prowadzenia sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych, a także wielu przydatnych wskazówek z dotyczących organizacji stanowiska handlowego.

Program szkolenia:

 • Zagadnienia prawne w oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług
 • Rodzaje terminali kart płatniczych
 • Sprzęt współpracujący z Kasami Fiskalnymi (komputer, waga, czytnik kodów kreskowych)
 • Formy Sprzedaży
 • Sprzedaż, anulowanie sprzedaży, anulowanie błędnie wystawionego paragonu, reklamacja, zwrot towaru, obowiązkowe raporty
 • Zajęcia praktyczne 

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Magazynier”
 • Moduł: „Obsługa kasy fiskalnej”
 • Moduł „Sprzedawca”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT