(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kurs sprzedawcy/kasjera

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie adresowane do tych osób, które planują podjąć pracę jako sprzedawcy, planują zająć się obsługą Klienta oraz telemarketingiem, przedstawicielom i reprezentantom handlowym, w tym: osobom planującym podjąć pracę w sklepie detalicznym, osobom planującym podjąć pracę w salonie sprzedaży, osobom planującym podjąć pracę w różnorodnych punktach sprzedaży.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 6-10 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 120 h

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podjęcia samodzielnej pracy w handlu hurtowym i detalicznym, wykłady i ćwiczenia z zakresu zagadnień dotyczących fakturowania, obsługa kas fiskalnych, wag elektronicznych, metkownic i drukarek fiskalnych, obsługa komputerowych programów do fakturowania, obsługa programu do fakturowania – Subiekt.

Program szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy
 • Elementy towaroznawstwa handlowego
 • Dokumentacja handlowa i magazynowa
 • Zasady BHP w jednostce handlowej, organizacja zapotrzebowania i przyjmowania dostaw towarów
 • Obsługa kas fiskalnych i terminala płatniczego
 • Zastosowanie programu komputerowego w obsłudze transakcji handlowych
 • Marketing, sprzedaż i obsługa klienta
 • Program SUBIEKT

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Magazynier”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • nne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT