(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kurs telemarketera

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie jest dedykowane do osób, które prowadzą rozmowy handlowe przez telefon w celu sprzedaży produktów lub usług. Dla sprzedawców, którzy chcą budować innowacyjną relację z klientem.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 15 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 160 h
 • Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia profesjonalnych rozmów telefonicznych, obsługi klienta, udzielania informacji, nauczenie zrozumienia zachowań klientów (typologia klienta), rozwinięcie technik komunikacji z trudnym klientem, wdrożenie nawyków starannego przygotowywania się do rozmów z klientami, pozyskiwania faktów od klienta, notowania i przechowywania informacji oraz nauczenie operowania korzyściami w zależności od typu klienta i jego oczekiwań.

Program szkolenia:

 • Budowanie innowacyjnej relacji z klientem: budowanie prawidłowej postawy handlowej. Praca na przekonaniach, stereotypach i barierach; poznanie technik i strategii do skutecznego komunikowania się z klientem – parafraza, wyrażenia wspierające, kawa na ławę, storytelling w sprzedaży; tworzenie więzi i porozumienia z klientem poprzez umiejętne modelowanie; rozmowy.
 • Zarządzanie procesem zakupu: definiowanie podstawowych zasad prowadzenia rozmów telefonicznych; poznanie problemów i potrzeb rzeczywistych klienta; atuty mojej oferty – cecha/zaleta/korzyść – wypracowanie ciekawej prezentacji oferty;
 • Strategia zarządzania rozmową handlową: utrzymywanie kontroli nad rozmową handlową.
 • Odkrywanie prawdziwych intencji klienta; pokonywanie obiekcji klienta zanim się pojawią; wywieranie wpływu;
 • Wypracowanie formy rozmowy telefonicznej.
 • Warsztat dykcji i emisji głosu
 • Warsztat radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Zamykanie sprzedaży i zabezpieczanie uzgodnień z klientem

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Sprzedaż internetowa”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT