(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia Budowlane

Kursy

Kurs brukarza

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie adresowane jest do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz podjąć zatrudnienie w zawodzie brukarza.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 12 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 160 h (40 h – zajęcia teoretyczne, 120 h – zajęcia praktyczne)

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z: podstawami zasadniczych technologii robót brukarskich oraz z ogólnymi warunkami technicznymi ich wykonywania, zasadami przygotowania do pracy narzędzi i podstawowego sprzętu oraz ich obsługi i konserwacji, zasadami organizacji pracy na stanowisku roboczym, a także ogólnymi wymaganiami bhp.

Program szkolenia:

 • Ogólne warunki techniczne wykonywania robót brukarskich
 • Zasady przygotowania do pracy narzędzi, urządzeń i podstawowego sprzętu
 • Renowacja nawierzchni z kostki betonowej brukowej
 • Roboty pomiarowe i tyczenie

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Technolog robót wykończeniowych”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. degzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT