(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia Budowlane

Kursy

Kurs glazurnika

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie adresowane do tych osób, które planują podjąć pracę w zawodzie glazurnik bądź poszerzyć dotychczas posiadaną wiedzę.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 6-10 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 100 h

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do podjęcia samodzielnej pracy zawodzie glazurnik.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do zawodu: BHP, higiena stanowiska pracy glazurnik
 • Materiałoznawstwo: surowce i materiały, urządzenia glazurnicze i ich zastosowanie, ocena właściwości technicznych oraz przydatności materiałów
 • Podstawy rysunku technicznego budowlanego: wymiarowanie, opisywanie
 • Posługiwanie się podstawowym sprzętem pomiarowym: przymiary, obmiary robót
 • Układanie kompozycji z zastosowaniem doboru barw i złudzeń optycznych
 • Technologia prac glazurniczych: dobór odpowiedniej technologii, technologia montowania okładziny w zależności od przeznaczenia, przygotowanie stanowiska pracy, prace pomocnicze, przygotowanie podłoża, przygotowanie zaprawy mieszanej na podkłady, ustawienie lica wykładziny ściennej, montowanie okładzin ceramicznych, wycinanie otworów w płytkach, technologia spoinowania zamocowanej okładziny.

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład) oraz części praktycznej (ćwiczenia).

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT