(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia Budowlane

Kursy

Kosztorysowanie

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs skierowany jest do osób bez zawodowego doświadczenia w zakresie kosztorysowania robót budowlanych
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 10 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: prowadzimy szkolenie w wymiarze godzinowym: 32 h

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób, które dopiero zaczynają kosztorysować i chciałyby nauczyć się wykonywać kosztorysy.

Program szkolenia:

Część I – Merytoryczna wiedza na temat kosztorysowania

 • Wybrane zagadnienia z ekonomii budownictwa
 • Przepisy prawne regulujące kosztorysowanie
 • Koszty robót budowlanych
 • Podstawy sporządzania kosztorysów
 • Metody kosztorysowania przy różnym stopniu szczegółowości
 • Kosztorysowanie robót budowlanych
 • System cen robót budowlanych
 • Koszty niezbędne do wykonania robót
 • Ceny jednostkowe czynników produkcji
 • Cena kosztorysowa
 • Zasady sporządzania analiz indywidualnych

Część II - Zajęcia praktyczne – opracowywanie kosztorysów metodą tradycyjną i komputerową

 • Podstawy obsługi programu kosztorysowego
 • Tworzenie kosztorysów
 • Praca na programie kosztorysowym
 • Struktura pozycji
 • Normatywy w pozycjach
 • Zasady tworzenia przedmiaru
 • Praca na elementach – działach kosztorysu
 • Kody CPV
 • Koszty pracy rusztowań w kosztorysie
 • Koszty transportu materiałów i sprzętu
 • Sporządzanie wydruków – rodzaje i konfiguracja programu
 • Import i eksport danych
 • Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót
 • Programy funkcjonalno - użytkowe - dokumentacja

Opcjonalnie:

 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

 

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT