(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia Budowlane

Kursy

Kurs Malarza

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie skierowane jest dla osób które chcą połączyć pracę z pasją i zamiłowaniem do malowania, dekorowania, urządzania wnętrz.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 100 h.

Cel szkolenia:

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie malowania.

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do zawodu malarz.
 • Posługiwanie się podstawowymi pojęciami z zakresu budownictwa
 • Przygotowanie farb i materiałów pomocniczych
 • Elementy rysunku technicznego – posługiwanie się dokumentacją techniczną
 • Malowanie techniką wapienną i cementową
 • Zajęcia praktyczne

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Glazurnik”
 • Moduł: „Technologia robót wykończeniowych”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (ćwiczenia)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • odzież roboczą
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT