(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia Budowlane

Kursy

Kurs - Technologia robót wykończeniowych

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie adresowane jest do osób chcących podjąć pracę w zawodzie technologa robót wykończeniowych bądź chcących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 12 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 170 h (50 h – zajęcia teoretyczne, 120 h – zajęcia praktyczne)

Cel szkolenia:

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania budowlanych prac wykończeniowych. Podczas uczestnictwa w kursie słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu: prac budowlanych z zastosowaniem płyt kartonowo-gipsowych; stosowania tynków szlachetnych; montażu sufitów podwieszanych; kładzenia posadzek z płyt ceramicznych i granitowo-marmurowych; wykończeniowych prac podłogowych; malowania i prac dekoracyjnych; przepisów bhp; technologii robót przy budowie lekkich przegród i ścian działowych; układania posadzek.

Program szkolenia:

 • Zagadnienia bhp, prawo pracy i ochrona ppoż.
 • Wykonywanie robót malarskich
 • Wykonywanie wykończeniowych robót murarskich
 • Wykonywanie robót okładzinowych
 • Wykonywanie dociepleń budynków
 • Wykonywanie robót podłogowych
 • Wykonywanie kalkulacji, kosztorysów i rozliczeń
 • Rysunek zawodowy
 • Zajęcia praktyczne

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Malarz”
 • Moduł: „Glazurnik”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT