(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia Rachunkowe

Kursy

Kurs - Fakturzysta

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs skierowany jest dla osób którzy chcą pracować na stanowisku sprzedawcy, fakturzysty, handlowca. Program szkolenia został przygotowany tak aby uczestnicy szkolenia zdobyli niezbędną wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczne umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku fakturzystki. Na kursie fakturzysty uczestnicy będą przygotowani do obsługi kas fiskalnych jak również do prowadzenia dokumentacji handlowej i magazynowej w programie,
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 10 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: prowadzimy szkolenia w trzech wymiarach godzinowych: 72 h.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży przy użyciu komputerowych urządzeń i kas fiskalnych oraz rozliczania utargów w placówkach handlowych.

Program szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z zawodem sprzedawcy
 • Elementy towaroznawstwa handlowego
 • Dokumentacja handlowa i magazynowa
 • Zajęcia praktyczne – obsługa kas fiskalnych
 • Wybrany komputerowy program do fakturowania,

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Kadry i płace”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 • poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 • ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 • obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 • egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT