(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia Rachunkowe

Kursy

Kurs Specjalista ds. Kadr i płac

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: szkolenie adresowane j jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr, płac i rozliczania wynagrodzeń. Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i płac mogą być osoby: posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego, rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 15 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: 150 h

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów poprzedzonych wykładem, podczas którego prowadzący przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Program szkolenia:

 • Prawo pracy: zagadnienia ogólne, wewnętrzne źródła prawa pracy, nawiązanie stosunku pracy, podstawowa dokumentacja pracownicza – Teczka Akt Osobowych, zmiana warunków umowy o pracę, urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników, uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, bhp, rozwiązanie stosunku pracy, świadectwo pracy, rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
 • Płace: wynagrodzenie ze stosunku pracy, wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych - ujęcie składkowe i podatkowe, pozapłacowe świadczenia pracownicze ujęcie składkowe i podatkowe, obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno – prawnych, obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • Zajęcia komputerowe – program Płatnik

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT