(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia Rachunkowe

Kursy

Kurs księgowości komputerowej

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs skierowany jest do osób nie mających wcześniej styczności z księgowością. Adresowany jest do osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz osób pragnących zdobyć wiedzę pozwalającą prowadzić księgowość oraz płace małych i średnich firm.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 15 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: prowadzimy szkolenia w trzech wymiarach godzinowych: 60h, 120h, 180h (w zależności od potrzeb zamawiającego)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami Systemu Symfonia (Finanse i Księgowość, Środki Trwałe oraz Handel), programem PŁATNIK a w rezultacie nabycie umiejętności komputerowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – począwszy od budowania planu kont, poprzez księgowanie dokumentów, aż po sporządzanie zestawień i sprawozdań finansowych.

Program szkolenia:

 • Zakładanie działalności gospodarczej
 • Dokumenty księgowe
 • Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników
 • Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego
 • Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop
 • Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego
 • Idea podatku od wartości dodanej
 • Podatkowa księga PKPiR
 • Zajęcia komputerowe: program PŁATNIK
 • Zajęcia komputerowe: SYMFONIA Mała Księgowość

Opcjonalnie:

 • Moduł: „ABC Przedsiębiorczości”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. egzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT