(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Opiekun osób starszych

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs skierowany jest do osób zainteresowanych podjęciem pracy jako opiekun, które chcą pomagać osobom starszym oraz niepełnosprawnym.
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 8- 15 osobowych
 • termin szkolenia: nabór ciągły lub do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych
 • ilość godzin zajęć: prowadzimy szkolenia w trzech wymiarach godzinowych: 165h, 285h, 180h (w zależności od potrzeb zamawiającego)

Cel szkolenia:

Celem kursu jest uzyskanie kwalifikacji oraz przygotowanie słuchaczy do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie opieki nad osobami starszymi , chorymi i niepełnosprawnymi, podjęcia pracy w ośrodkach opiekuńczych w kraju i zagranicą, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu.

Program szkolenia:

 • Sylwetka osobowa opiekuna osoby starszej
 • Gerontologia jako nauka.
 • Charakterystyka procesu starzenia się.
 • Kierunki pomocy i opieki geriatrycznej.
 • Teorie procesu starzenia się.
 • Psychiczne oznaki starzenia się.
 • Choroby wieku podeszłego-zmiany zachodzące w ludzkim organizmie.
 • Czynniki wpływające na zdrowie człowieka
 • Wieloaspektowe ujęcie zdrowia i choroby
 • Potrzeby zdrowotne osób starszych
 • Praca lekarza rodzinnego
 • Praca z ludźmi starszymi na poziomie POZ
 • Zadania pielęgniarki rodzinno/środowiskowej
 • Praca pielęgniarki w domu pacjenta
 • Hospitalizacja domowa
 • Praca pomocy społecznej, jej zadania
 • Rodzaje zasiłków i ich przeznaczenie
 • Instytucje realizujące opiekę długoterminową w Polsce
 • Definicja kompleksowej oceny geriatrycznej (KOG)
 • System kompleksowej oceny geriatrycznej (KOG)
 • Praca - Usługi opiekuńcze
 • Opieka długoterminowa w Europie
 • Rola geriatry w europejskich systemach opieki zdrowotnej
 • Praca. Opieka dzienna dla osób starszych
 • Terapia zajęciowa, rehabilitacja dla seniorów.
 • Zasady prawidłowego żywienia osób starszych seniorów
 • Wybrane zagadnienia z farmakologii
 • Pierwsza pomoc.

Opcjonalnie:

 • Moduł: „Opiekunka dziecięca”
 • Inne - na życzenie Zamawiającego

Każdy moduł szkoleniowy składa się z części teoretycznej (wykład, prezentacja) oraz części praktycznej (dyskusja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, itp.)

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia:

 1. poprzez zaliczenia cząstkowe (zaliczenia wszystkich form zajęć w ramach poszczególnych modułów),
 2. ocena zaangażowania w dyskusję w trakcie zajęć,
 3. obserwacja i ocena umiejętności praktycznych,
 4. degzamin pisemny.

Weryfikacja obejmuje wszystkie kategorie obszarów (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne)

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy – patrz zakładka KONTAKT