(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia techniczne UDT

Kursy

Kurs operatora wciągników, wciągarek, żurawi stacjonarnych IIW

Tekst alternatywny

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs UDT Obsługa wciągników i wciągarek skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie obsługi wciągników i wciągarek, chcą się przekwalifikować lub podwyższyć swoje kwalifikacje,
 • miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale oraz sprzęt, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych,
 • termin szkolenia: nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych,

Cele szkolenia:

 • Przekazanie praktycznej wiedzy na temat zasad obsługi lub konserwacji danego urządzenia transportu bliskiego podlegającego dozorowi technicznemu przez Urząd Dozoru Technicznego.
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu obsługi wciągników i wciągarek.
 • Wypracowanie kompetencji pozwalających na stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy w zakresie obsługi wciągników i wciągarek.

Program szkolenia:

 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • ogólne wiadomości o wciągnikach - wciągarkach,
 • maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
 • obowiązki operatora wciągarek przed rozpoczęciem pracy,
 • obowiązki operatora w trakcie pracy i po jej zakończeniu,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • zajęcia praktyczne na danym typie wciągników lub wciągarek,

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Sposób sprawdzenia efektów kształcenia:

 • Egzamin wewnętrzny
 • Egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego UDT

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu - MEN
 • Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego w jednym z zakresów:
 • Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe. [II W]
 • Wciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe: wciągniki typu PWŁ i PWS. [I W]