(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia energetyczne

Kursy

Kursy/Uprawnienia energetyczne Grupa 2 cieplne (eksploatacja + dozór)

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych, chcą się przekwalifikować lub podwyższyć swoje kwalifikacje,
 • miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale oraz sprzęt, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych, nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych

Ilość godzin zajęć– w zależności od rodzaju uprawnień:

 • KURS przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-2 (ciepło) -20 h
 • KURS przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-2 - 25 h
 • UWAGA: Możliwy inny wymiar godzin kursu dostosowany od potrzeb Zamawiającego.

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe i wodne o mocy od 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 3. turbiny parowe i wodne o mocy od 20 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50 kW,
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy ponad 10 kW każde, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 i 5 rozporządzenia,
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 20 kW każda,
 7. sprężarki i instalacje sprężonego powietrza o mocy powyżej 20 kW,
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności ponad 100 Mg,
 9. piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy na temat profesjonalnej eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych oraz poznanie przez uczestników szkolenia przepisów BHP, niezbędnych do pracy w wybranym zawodzie.
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu eksploatacji oraz/lub dozoru urządzeń w grupie cieplnej.
 • Wypracowanie kompetencji pozwalających na stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy w zakresie eksploatacji oraz/lub dozoru urządzeń w grupie cieplnej.

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • Świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez naszą Komisję Kwalifikacyjną