(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia energetyczne

Kursy

Kursy/uprawnienia energetyczne Grupa 1 elektryczne (eksploatacja + dozór)

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

Podstawowe informacje o szkoleniu:

 • adresaci szkolenia: kurs skierowany jest do osób, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną, chcą się przekwalifikować lub podwyższyć swoje kwalifikacje,
 • miejsce szkolenia: zapewniamy profesjonalne sale oraz sprzęt, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie zamawiającego,
 • liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 5-10 osobowych,
 • termin szkolenia: nabór ciągły, do ustalenia z Zamawiającym w przypadku zorganizowanych grup szkoleniowych,

Ilość godzin zajęć – w zależności od rodzaju uprawnień:

 • KURS przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-1 (elektroenergetyka) o napięciu do 1 kV. - 30 h
 • KURS przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-1 (energetyka) o napięciu powyżej 1 kV. - 34 h
 • KURS przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się dozorem urządzeń, sieci i instalacji energetycznych Grupy G-1. - 40 h
 • KURS przygotowawczy do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się pracami kontrolno-pomiarowymi przy urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych Grupy G-1 - 60 h
 • UWAGA: Możliwy inny wymiar godzin kursu dostosowany od potrzeb Zamawiającego.

Sieci, urządzenia i instalacje energetyczne wytwarzające, przesyłajace i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na napięcie znamionowe,

2) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 kV, z wyjątkiem urządzeń i instalacji wymienionych w 4 rozporządzenia,

3) sieci, urządzenia i instalacje o napięciu znamionowym wyższym od 1 kV,

4) zespoły prądotwórcze o mocy łącznie od 20 kW wzwyż,

5) urządzenia elektrotermiczne,

6) urządzenia do elektrolizy,

7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

8 ) elektryczna sieć trakcyjna,

9) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9,

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy na temat profesjonalnej eksploatacji i/lub dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających i zużywających energię elektryczną oraz poznanie przez uczestników szkolenia przepisów BHP, niezbędnych do pracy w wybranym zawodzie.
 • Zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności z zakresu eksploatacji oraz/lub dozoru urządzeń w grupie elektroenergetycznej.
 • Wypracowanie kompetencji pozwalających na stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy w zakresie eksploatacji oraz/lub dozoru urządzeń w grupie elektroenergetycznej.

Program szkolenia:

G1-Eksploatacja, zakres:

1. Zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci

2. Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

3. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

4. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

5. Instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska

G1-Dozór, zakres:

1. Przepisy dotyczące przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

2. Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii

3. Przepisy dotyczące eksploatacji, wymagania w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci

4. Przepisy dotyczące budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz normy i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać urządzenia, instalacje i sieci

5. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska

6. Zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci

7. Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

8. Zasady i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

W ramach szkolenia zapewniamy:

 • materiały szkoleniowe,
 • sprzęt szkoleniowy,
 • serwis kawowy,
 • Inne - na życzenie Zamawiającego lub uczestników grupy

Dokumenty jakie otrzymują absolwenci kursu:

 • Świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez naszą Komisję Kwalifikacyjną