(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Szkolenia ochrony

Kursy

Kwalifikacyjny kurs pracownika ochrony


1 stycznia 2014 weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie mienia. Dotychczasowe licencje zostają zastąpione wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Procedury związane z uzyskaniem wpisu są zbliżone do dotychczasowych związanych z licencjami. Nie ma egzaminów w Komendach Wojewódzkich Policji /poza dopuszczeniem do broni/, są obowiązkowe kursy i badania lekarskie.


Podstawowe informacje o szkoleniu:ochrona6

 • adresaci szkolenia: szkolenie adresowane do  osób, które planują podjąć pracę związaną z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
 • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową wyposażona w sprzęt dydaktyczny,i salę gimnastyczną wyposażoną w materace i odpowiedni sprzęt do ćwiczeń.
 • liczba osób: szkolenie realizowane jest w grupach 10-15 osobowych
 • termin szkolenia: zgłoszenia przyjmowane są w sposób ciągły – zainteresowanych proimy o kontakt
 • ilość godzin zajęć: 245 h

Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawiczne o w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 168), które uprawnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.


ochrona4smallochrona4small2Zapraszamy do artykułu:

Opis zawodu Pracownik ochrony fizycznej - informacje o zawodzie

 


Program rogram kursu:

Lp. Tematy zajęć Liczba godzin dydaktycznych
1. Blok ogólnoprawny 45
2. Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób 30
3. Blok obejmujący zagadnienia ochrony mienia 70
4. Pomoc przedlekarska 5
5. Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego 35
6. Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych 60
RAZEM 245

Sposób organizacji:

  Kursu odbywają się w następujących trybach:
 • dzienny: od poniedziałku do piątku w godz.09:00-18.00
 • zaoczny: sobota i niedziela w godz. 9.00-18.00 (aktualny nabór)

Zajęcia teoretyczne odbywają się w salach szkoleniowych wyposażonych w sprzęt szkoleniowy, projektor, ekran, tablica flip-chart.

Zajęcia z pierwszej pomocy odbywają się przy użyciu fantomów i innego sprzęt do ratowania życia – prowadzone przez ratowników medycznych i lekarzy.

Zajęcia praktyczne z technik samoobrony prowadzone są na sali gimnastycznej wyposażonej w materace, pałki/tonfy, imitacje broni palnej noży, kajdanki – instruktorzy sztuk walki i samoobrony.


ZAPISY:

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy lub pod numerami podanymi w zakładce --- KONTAKT

 

!!! Zapraszamy !!!


UWAGA !!!

Wspomagamy procedurę uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników:

 • pomagamy przygotować wniosek - skompletować dokumentację
 • złożyć w odpowiedniej jednostce dokonującej wpisów na listę

Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

 1. posiadanie zaświadczenia – MEN - potwierdzającego ukończenie kursu (opisanego powyżej)
 2. odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczna do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizyczne
 3. wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – warunki do wniosku o wpis

Osoba musi:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA
 • mieć ukończone 21 lat
 • ukończyć co najmniej gimnazjum
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie może toczyć się przeciwko tobie postępowanie karne o takie przestępstwo
 • posiadać nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji albo inne wymienione w art. 26 pkt. 3 ust. 6
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła
 • posiadać przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia – Zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawiczne o w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 168), które uprawnia do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. (które zdobędziesz z nami na tym kursie !!)