(+48) 46 811 34 07 biuro@pro-edu.com.pl

Kursy

Kurs doskonalący - dla Kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej


Obowiązek USTAWOWY:

Zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek raz na 5 lat przejść kurs doskonalący umiejętności oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu tego kursu.

Z obowiązku odbycia kursu jest zwolniona jedynie osoba pełniąca funkcję członka organu zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika ustanowionego do kierowania działalnością określoną w koncesji lub prowadząca koncesjonowaną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny lub wspólnik osobowej spółki handlowej, jeżeli osobiście nie wykonuje czynności bezpośredniej ochrony fizycznej.

Do prowadzenia kursów doskonalących uprawnione są jedynie publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Podstawowe informacje o szkoleniu:

ochrona1

  • adresaci szkolenia: Kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej chcący przedłużyć swój wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji
  • miejsce szkolenia: zapewniamy salę szkoleniową wyposażoną w odpowiedni sprzęt szkoleniowy, na życzenie możemy zorganizować szkolenie w siedzibie klienta przy zgłoszeniach grupowych liczba osób: szkolenie realizowane w grupach 10-15 osobowych
  • termin szkolenia: przyjmujemy zgłoszenia w sposób ciągły – zainteresowanych prosimy o kontakt
  • ilość godzin zajęć: 40 h

Wymagania od uczestników

  • Posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Opis kursu:

  • Kurs realizowany jest w ramach działalności oświatowej (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) i upoważnia do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym
  • Kurs kończy się wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej* w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

INFORMACE I ZAPISY:

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie firmy lub pod numerami podanymi w zakładce --- KONTAKT

!!! Zapraszamy !!!